คำสรรพนาม คือ Archive

คำสรรพนาม

 คำสรรพนาม  คือ  คำที่ใช้แทนคำนาม  เพื่อไม่ต้องกล่าวถึงคำนามซ้ำ ๆ  เพื่อบอกว่าใครเป็นผู้พูด  พูดกับใคร  หรือแทนคำนามในลักษณะอื่น ๆ คำสรรพนามมีหลายชนิด  ได้แก่  คำบุรุษสรรพนาม  คำสรรพนามถาม  คำสรรพนามชี้เฉพาะ  คำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะ  คำสรรพนามแยกฝ่าย  ในที่นี้จะอธิบายเฉพาะคำบุรุษสรรพนามซึ่งพบมากกว่าคำสรรพนามชนิดอื่น คำบุรุษสรรพนาม                 คำบุรุษสรรพนาม  คือ  คำที่พูดใช้แทนตนเอง  แทนผู้ที่ผู้พูดพูดด้วย  และแทนผู้พูดที่พูดถึง คำบุรุษสรรพนามที่ผู้พูดใช้แทนตนเองหรือสรรพนามบุรุษที่ ๑  เช่น  ฉัน  ผม  ดิฉัน  กระผม  หนู คำบุรุษสรรพนามที่ผู้พูดใช้แทนผู้พูดด้วย  หรือสรรพนามบุรุษที่ ๒  เช่น  คุณ  ท่าน  แก  เจ้า คำบุรุษสรรพนามที่ผู้พูดใช้แทนผู้พูดถึง  หรือสรรพนามบุรุษที่ ๓  เช่น  ท่าน  เขา  มัน คำบุรุษสรรพนามในภาษาไทย  สะท้อนวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมการใช้ภาษาของไทยหลายประการ  ได้แก่ …