Tag Archives: ตัวอย่างกลอนหก

กลอนหก

กลอนหก อธิบายผังโครงสร้าง ๑) แสดงผังโครงสร้างกลอนหก ความยาว ๒ บท ๒) กลอน ๑ บท มี ๒ คำกลอน หรือ ๔ วรรค ๓) กลอน ๑ บาท มี ๖ คำ ๔) เส้นโยงภายในวรรค เรียกว่าสัมผัสใน ส่วนเส้นโยงคำท้ายวรรค เรียกว่า สัมผัสนอก ๕) กลอนยาว ๒ บทขึ้นไป ต้องเชื่อม สัมผัสท้ายวรรคที่๔ไปยังคำท้ายวรรคที่ ๒      ของบทถัดไปเสมอ ๖) การเขียนกลอนหกให้ไพเราะ ต้องเพิ่มสัมผัสใน ระหว่างคำที่ ๒ กับ ๓ อีก ๑ คู่  จากสัมผัสบังคับ ปกติ ระหว่างคำที่ ๔ กับ ๕ สัมผัสในคู่แรกนี้ … Continue reading