ประโยคซ้อน Archive

ประโยครวม

ประโยครวม  คือ  ประโยคที่มีประโยคสามัญตั้งแต่   ๒  ประโยคขึ้นไปมารวมกัน  โดยมีคำสันธานเชื่อมประโยค  เพื่อให้ได้ใจความติดต่อกันเป็นประโยคเดียวกัน  ถ้าประธานหรือกริยาของประโยคเป็นคำเดียวกันก็อาจละได้   ประโยค ชนิดของประโยค ขวัญชอบอ่านหนังสือทุกวัน หวานชอบอ่านหนังสือทุกวัน ขวัญและหวานชอบอ่านหนังสือทุกวัน   วันนี้ฉันอยากจะไปดูนิทรรศการ วันนี้แม่ขอให้ช่วยเลี้ยงน้อง วันนี้ฉันอยากจะไปดูนิทรรศการแต่ว่าแม่ขอให้เลี้ยงน้อง   เขายากจน เขามีน้ำใจ ถึงเขายากจน  แต่เขาก็มีน้ำใจ     ประโยคสามัญ ประโยคสามัญ ประโยครวม  เชื่อมด้วยคำสันธาน และ ประโยคสามัญ ประโยคสามัญ ประโยครวม  เชื่อมด้วยคำสันธาน แต่ว่า   ประโยคสามัญ ประโยคสามัญ ประโยครวม  เชื่อมด้วยคำสันธาน ถึง…แต่…ก็   ประโยค ชนิดของประโยค ดวงดาวชอบฟังเพลง ดวงดาวชอบดูโทรทัศน์ ดวงตาชอบอ่านหนังสือ ดวงดาวชอบฟังเพลงและดูโทรทัศน์แต่ดวงตาชอบอ่านหนังสือ   ขวัญตั้งใจเรียนสม่ำเสมอ …